Szigetelőanyagok széles választékban
-

ÁSZF

1.1. A weboldalak üzemeltetőjének (a továbbiakban Eladó) adatai:

Cégnév:                    Pan-Manfa Kft.

Székhely:                  2225 Üllő, Pesti út 278.

Telephely:                2225 Üllő, Hatháza utca 1., 2234 Maglód, Katona József utca 1.

Cégjegyzékszám:   13 09 161953

Adószám:                14177196-2-13

Nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék

Képviselő:                Domokos Attila - Ügyvezető

Telefonszám:          +36 30 458 2134

E-mail cím:              iroda@panmanfa.hu

Weboldalak:            www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu, www.szigeteloanyagdepo.hu
 

A tárhelyszolgáltató adatai:          

Magyar Hosting Kft

H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Adószám: 23495919-2-41

E-mai: info@mhosting.hu

 1.2. Az ÁSZF tartalma:
Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon, valamint az Eladótól más csatornákon keresztül történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Az ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló a www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon, valamint az Eladótól más csatornákon keresztül történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között. Amennyiben az Eladó a vételár megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést az Eladó részére, azonban a vételárat megfizeti az Eladó részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
1.3. Az ÁSZF elérhetősége és hatálya:
Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, és elektronikus levélben küldi el a Vásárló részére. 
Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Jelen ÁSZF 2024. május 8. napján lép hatályba és visszavonásáig hatályos. A Vásárló a www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon, valamint az Eladótól más csatornákon keresztül történő megrendelés elküldésével nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja és elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
1.4. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:
a.) A vásárlás menete a www.panmanfa.hu weboldalon:
Azzal, hogy Vásárló a www.panmanfa.hu  weboldalon kiválasztja a rendelni kívánt terméket és a mennyiség megjelölése után, a „Kosárba” teszi, majd megnyomja az „Ajánlatkérés elküldése” gombot, a szerződés még nem jön létre! Az ajánlatkérés ekkor még nem tartalmazza a szállítási díjat és az egyedi méretek/termékek árát! Eladó a beérkezett ajánlatkérést kiegészíti a hiányzó adatokkal és az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett, a Vásárló által megadott e-mail címre elküldi a visszaigazolást. Miután a Vásárló elfogadta a visszaigazolásban szereplő kiegészített ajánlatot, valamint a szállítási díjjal növelt vételárat és erről e-mailben visszajelzést küld az Eladó részére, létrejön a szerződés.
b.) A vásárlás menete a www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu, www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon:
A www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon, árajánlatkérő űrlap kitöltésére van lehetőség. Az ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek! Eladó az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett, a Vásárló által megadott e-mail címre elküldi az árajánlatot. Miután a Vásárló elfogadta a visszaigazolásban szereplő ajánlatot, és erről e-mailben visszajelzést küld az Eladó részére, létrejön a szerződés.
Mind a négy weboldal esetében a szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a visszaigazolt ajánlatban szereplő információkat/vételárat elfogadja és terméket/szolgáltatást megrendeli. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: anyaghiány, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.
A weboldalakon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.4. pontban leírtak szerint.
A Vásárló a termék/szolgáltatás megrendelésével, kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
A www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon keresztül elküldött ajánlatkérés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ezt követően az Eladó képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.
A felek közötti adásvételi szerződés akkor jön létre:
a.) A  Vásárló elfogadta a visszaigazolásban szereplő ajánlatot és erről e-mailben visszajelzést küld az Eladó részére.
b.) Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.
A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés elektronikus formában magyar nyelven jön létre. A szerződés nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.
1.5. Ügyfélszolgálat:
Az Eladó képviselője a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein hétfőtől péntekig, 8:00-16:00 óráig, szombaton 8:00-12:00 óráig válaszol a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire.
1.6. Eladási ár:
A weboldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A termék ára az Általános Forgalmi Adót tartalmazza.
A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, amennyiben az Eladó a weboldalon nem ad más tájékoztatást. A szállítási költségek alakulásáról Eladó telefonon, e-mailben, vagy ajánlatkérésnél a visszaigazolásban ad tájékoztatást.
Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja.
Előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó a rendelt termék feladása előtt e-mailben megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse. Hibás áron való megrendelés esetén a Vásárlónak jogában áll ajánlatát indokolás nélkül visszavonni.
1.7. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába. A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.
A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.
1.8. Fizetési feltételek:
A www.panmanfa.hu, www.polikarbonatdepo.hu, www.teraszburkolatdepo.hu és a www.szigeteloanyagdepo.hu weboldalakon, e-mailben, vagy egyéb úton megrendelt termékek ellenértékét kifizetni, előre utalással, utánvétes fizetéssel készpénzzel, vagy személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával, forintban lehet.
Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék ellenértékét, az Eladó által Vásárló részére e-mailben küldött proforma számla, vagy a visszaigazolás alapján. Vásárló a proforma számlán, vagy a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra utal és a közlemény rovatban a megjelölt rendelési számra hivatkozik. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően Eladó intézkedik a termék kiszállításáról, vagy feladásáról.
Fizetés utánvéttel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a kiszállítás során a Szállítónak kifizetni a megrendelés végösszegét. Bankkártyás fizetésre ilyen esetben csak a postai kiszállításnál van lehetőség.
Készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés: a Vásárló a telephelyeinken, személyes átvétel alkalmával fizeti meg az Eladó részére az ellenértéket.
Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék/szolgáltatás megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
1.9. Szállítási feltételek:
A házhozszállítás a felrakodást és a telephelytől a Vásárló által megadott címre történő kiszállítást jelenti! A lepakoláshoz szükséges munkaerő biztosítása a Vásárló feladata! 
Vásárló köteles pontos tájékoztatást adni az útviszonyokról, valamint arról, hogy a szállítási cím milyen méretű gépjárművel közelíthető meg. A tájékoztatás elmulasztásából származó károkért, és/vagy a meghiúsult kiszállításért Eladó felelősséget nem vállal! A tájékoztatás elmulasztásából származó károkért a Vásárló felelős, és az ebből származó többletköltséget köteles megfizetni a Szállítónak.
Házhozszállítás esetén a Vásárló által megadott címre a Szállító kiszállítja a termék(ek)et. Amennyiben az MPL ÁSZF-jében a postai szállításból ki nem zárt termékekről van szó, úgy Vásárlónak lehetősége van az MPL szállítási lehetőséget választani. A szállítási költség a Vásárlót terheli. Szállításra munkanapokon 8:00-16:00 óra között kerül sor. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag abban az esetben ad le megrendelést, amennyiben a termék(ek) átvételekor ki tudja fizetni annak díját.
Átvételkor a Vásárlónak kötelessége meggyőződni az termék(ek) sértetlenségéről és arról, hogy a rendelt mennyiséget tartalmazza. Amennyiben a megrendelés hiányosan vagy valamely termék sérülten érkezik, azt a Szállító rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt.
Indokolatlanul át nem vett termék(ek) esetén, Eladó a következő megrendelést kizárólag akkor küldi ki, amennyiben az új megrendelés vételára, szállítási költsége, raklap használati díja, és a korábban esedékes szállítási és visszaszállítási költség, raklap használati díj is előzetesen kiegyenlítésre került.
A termékek személyes átvételére is van lehetőség telephelyeinken. Személyes átvétel esetén a termék kizárólag akkor kerül átadásra a Vásárló vagy a Vásárló meghatalmazottja részére, amennyiben annak ellenértékét kiegyenlítette, melyet a telephelyen készpénzzel vagy bankkártyával tehet meg.
1.10. Teljesítési idő:
A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő átadása. A készleten lévő termékek esetén a termék a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül, átadásra vagy kiszállításra kerül, egyéb esetben a teljesítésre – elektronikus levélben, vagy telefonon történő egyeztetés után – a Vásárlóval megbeszélt munkanapon kerül sor.
Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16 óráig történik, amennyiben a Vásárló ezt követően küldi el megrendelését, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor.
1.11. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és felelősségvállalás:
Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.
Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.
Eladó nem vállal felelősséget az olyan esetek miatt, amikor a termék gyártója, vagy beszállítója a megrendelt termék technikai ismertetőit előzetes bejelentés nélkül megváltoztatja.
1.12. Adatvédelem:
Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató az Eladó weboldalán, székhelyén és telephelyén érhető el.
1.13. Elállási jog:
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót (amennyiben Fogyasztóként jár el a vásárlás során) a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett1:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében2:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja3:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni
(abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és telefonszámának, és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
3A megfelelő jelölendő.

 

Nyomtatható elállási nyilatkozat (nyomtatás előtt jelőlje ki)
 

Elállási nyilatkozat

Kereskedő neve: Pan-Manfa Kft.
Kereskedő címe: 2225 Üllő, Pesti út 278.
Kereskedő e-mail címe: iroda@panmanfa.hu
Kereskedő telefonszáma:+36 30 458 2134

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ajánlatkérés a □panmanfa.hu, □polikarbonatdepo.hu, □terszaburkolatdepo.hu, □szigeteloanyagdepo.hu weboldalon keresztül történt.

Megrendelés időpontja:

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó e-mail címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

 

 

 

Kelt:

év

nap

 

A fogyasztó aláírása:

 

 


A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen, vagy telephelyére címzett postai levél formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.
Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vásárlónak lehetősége van arra is, hogy személyesen adja vissza a terméket, az Eladó telephelyén. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Vásárlót (amennyiben Fogyasztóként jár el a vásárlás során) megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:
- olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
Egyedi megrendelés esetén, Vásárló csak abban az esetben gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.
1.14. Szavatosság és jótállás:
Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.
Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.
1.15. Kellékszavatosság:
A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. 
Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
1.16. Termékszavatosság:
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
1.17. Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Pan-Manfa Kft. 2225 Üllő, Pesti út 278.), vagy elektronikus levél formájában (iroda@panmanfa.hu) teheti meg.
Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Vásárló neve, lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.
Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:
Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló.
Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület:
Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlap:  www.pestmegyeibekelteto.hu 
A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest/megye/szervezet/fogyasztovedelmi-foosztaly
A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
1.18. Vegyes és záró rendelkezések:
A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.
A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
1.19. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:
A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.
- 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
- A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet 


Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. május 8. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

Polikarbonát lemez +36 70 397 5230
- +36 30 458 2134
-

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Írjon nekünk vagy kérjen visszahívást!


A checkbox kipipálásával kijelentem, hogy az ÁSZF-t és az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, elfogadtam. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelheti.

Szigetelőanyagok széles választékban

© Minden jog fenntartva. Honlapkészítés.